GOURMETLYX
Allmänna villkor
Läs noga igenom Delilådans villkor och även vår integritetspolicy och användning av cookies. Genom att anmäla er som ambassadör godkänner ni härmed våra villkor.
Allmänna Villkor
Följande villkor gäller mellan Delilådan AB, vidare kallat DL och Ambassadörsförening eller enskilda lag, vidare kallat ”Beställare”. Försäljning påbörjas genom att Beställaren registrerar som för att bli återförsäljare till DL.
Beställaren tar in beställningar av DL’s produkter under ett på förhand bestämt tidsintervall. Beställaren skickar sedan en sammanställd beställning till DL. Den sammanställda beställningen skickas sedan till beställaren, där beställaren själv står för packningen samt distribution av produkterna.
DL äger rätt att, utöver de villkor som anges i stycket Kontaktperson, neka ansökningar om föreningens eller lagets försäljning om DL anser att försäljningen avsevärt kan påverka redan registrerade Ambassadörsförenings försäljning.
Kontaktperson
DL äger rätt att avböja Beställarens förfrågan om att få påbörja försäljning är:
1. Att den som ansöker för föreningen om att bli Ambassadörsförening äger teckningsrätt.
2. Vid de fall Beställaren är ett enskilt lag, skall en utsedd kontaktpersonen utses. Kontaktpersonen skall vara myndig, och minst 18 år gammal. Vidare får kontaktpersonen inte vara belastad med betalningsanmärkningar och godkänna att en kreditkontroll genomförs. Beställaren och DL måste godkänna eventuellt byte av kontaktperson under försäljningsprocessen. Betalningsansvaret mot DL delas mellan Beställaren och kontaktpersonen.
Avans
Beställarens avans på försäljningen beräknas som skillnaden mellan Beställarens inköpspris och beställarens försäljningspris.
0-39 påsar 60kr + frakt á 600kr dras bort
Överstigande 39 påsar 60kr/påse
DL åtaganden
DL skall på bästa möjliga sätt stödja Beställaren under säljperioden. Vidare skall DL ersätta eventuella reklamationer efter att granskning påvisar stöd för reklamation.
Beställarens Åtagande
Beställaren skall under hela försäljningsprocessen förhålla sig till de anvisningar och instruktioner som tillhandahållits av DL. Försäljningsprocessen ska och får inte på något vis påverka DL’s anseende, varumärke och produkter negativt. Det åligger kontaktpersonen att informera samtliga deltagare i försäljningen om innehållet i de allmänna villkoren. Avansen från försäljningen skall oavkortat gå till Beställarens ideella verksamhet, ingen lön eller annan ersättning får betalas ut för genomförd försäljning. Beställaren åtar sig att genomföra både försäljning, packning och distribution av DL’s produkter på egen hand.
Frakter/ Leverans
Alla beställningar över 40 paket är fraktfria. För beställningar under 40 paket dras en fraktkostnad på 600kr från Beställarens avans. Om inte Beställaren infinner sig på leveransadressen för att ta emot leveransen eller av annan anledning kräver en andra utkörning pga. Beställaren försumbarhet, dras de extra fraktkostnaderna från Beställarens avans.
Retur
För leveranser som skett innan beställningar tagits görs inga returer. Om konsument inte tar emot beställd vara sker retur om granskning påvisar stöd för retur.
Fource Major
Vid påverkan av yttre omständighet som exempelvis epidemier eller naturkatastrofer som DL inte kan påverka, har DL rätten att frångå villkor i Allmänna Villkor.
Betalningsvillkor
Faktura skickas per mejl/post i samband med Beställarens leverans, med 20 dagars betalningstid. Vid eventuell försenad betalning utgår en dröjsmålsränta på 8% per påbörjad månad.
Personuppgiftspolicy
Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på www.deliladan.se. Delilådan kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Delilådan kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.
Delilådan kommer att behandla följande personliga uppgifter:
• [Namn, stad, kön, telefonnummer, e-post, personligt brev, cv] för att behandla en förfrågan när du fyller formuläret på vår hemsida www.paulochthom.se
• Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats
• Om du kontaktar Delilådan, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Delilådan igen.
Laglighet i behandlingen Delilådan kommer att:
• Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
• Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
• Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
• Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
• Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
• Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Delilådan informeras eller annars blir medveten om felaktig information.
• Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
• Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
• På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Delilådan i en sedvanlig och maskinläsbar form.
Rättslig grund för behandling
Delilådan samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke. Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan Dig och Delilådan, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla Delilådans åtaganden enligt det aktuella avtalet. Delilådan kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Delilådan är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.
Personuppgiftsbiträde
Delilådan låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Delilådan. Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.
Cookies – Är tredje part oavsett
Delilådan använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket. Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.
Säkerhet
Delilådan säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada. Delilådan använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Ändringar i denna sekretesspolicy
Delilådan förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Delilådan hemsida.